Тој мрачен предмет на желбата – Јасна Котеска

ТОЈ МРАЧЕН ПРЕДМЕТ НА ЖЕЛБАТА: ПСИХОАНАЛИТИЧКИ ПОГЛЕД ВРЗ СВЕТОТ НА БУЊУЕЛ

Јасна Котеска / Jasna Koteska

Објавен во: ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА, 45, бр. 32, стр. 167–174, есен 2022

 

Jasna_Koteska_Toj_mracen_predmet_na_zelbata

 

Related Post