NEW CALL FOR SUBMISSIONS – PFF 2018

submit_btn-sky_lg@2x
The NEW CALL FOR SUBMISSIONS for the 8th edition of Philosophical Film Festival is now open! Learn more about it & submit your feature or short film inspired by a philosophical idea or inspiring philosophical reflection by clicking here (deadline: December 15, 2017). Only films that fulfill both criteria, artistic quality and philosophical relevance, will be taken into consideration. If you have any further questions regarding the Call, please write us on: contact@philosophicalfilmfestival.mk.
We are looking forward to receiving your submissions!
The Team of Philosophical Film Festival

НОВИОТ ПОВИК ЗА ФИЛМОВИ на 8. Филозофски Филмски Фестивал е отворен! Повеќе информации околу Повикот, како и можност да го пријавите вашиот долгометражен или краткометражен филм инспириран од филозофоска идеја или кој поттикнува филозофска рефлексија, можете да го најдете тука. Крајниот рок за поднесување на филмовите е 15-ти декември, 2017. Ќе бидат разгледувани само филмовите кои ги задоволуваат двата критериуми, уметнички квалитет и филозофска податливост и релевантност. Ако имате дополнителни прашања околу Повикот, слободно пишете ни на: filozofskifilmskifestival@gmail.com.
Со нетрпение ги очекуваме вашите филмови!
Тимот на Филозофски Филмфски Фестивал

Related Post

Comments are closed.